Verbeelding logo

Huisreglement huur vergaderruimte

Versie 09 november 2023


Voor een goed begrip worden onderstaande termen als volgt gedefinieerd:

- VERHUURDER:  Verbeelding Architecten BV met maatschappelijke zetel te Dijleweg 47, 2820 Rijmenam, vertegenwoordigd door bestuurder Niels Verbinnen

- HUURDER: de partij die volgens het aanvraagformulier de aanvraag indient tot het huren van de gespreksruimte

- GESPREKSRUIMTE: gespreksruimte voor 4 personen in kantoor te Dijleweg 47, 2820 Rijmenam. 

De gespreksruimte is voorzien van een tafel, 4 stoelen, een tv die ophangt aan de muur, met Google Chromecast.

De huur bedraagt de gespreksruimte. Huurder mag gebruik maken van toilet en kitchenette, maar niet van gedeelde bureau en/of kasten.Prijs en facturatie:

Facturatie gebeurt op basis van de ingevulde facturatie gegevens en op basis van de werkelijk gebruikte uren (indien deze afwijken van de aangevraagde uren)

Minimum huurtijd is 1u. De afrekening gebeurt per half uur. Het tarief is volgens de tariefpagina. Btw 21% is van toepassing.


Facturen worden opgemaakt na gebruik van de ruimte of op het einde van de maand bij vast/herhaald gebruik

Facturen worden per email verstuurd.


De facturerend partij is :  Verbeelding Architecten BV met maatschappelijke zetel te Dijleweg 47, 2820 Rijmenam en KBO-nummer BE0801.594.835.


Betalingstermijn is 7 dagen.


Bij niet-betaling:

Voor organisaties/bedrijven:

Elke factuur die niet betaald wordt binnen de betaaltermijn, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest met zich mee aan de intrestvoet van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties evenals een schadebeding van 10 %.


Voor particulieren:

Indien factuur onbetaald is binnen betaaltermijn ontvangt u na 14 kalenderdagen een herinnering van de betreffende factuur. Vanaf deze datum (14d na datum factuur) worden de intresten berekend (Verbeelding Architecten BV is een ‘kleine onderneming’). Vanaf 28 kalenderdagen na datum factuur worden de interesten geïnd en deze bedragen:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is


Ook alle kosten voor gerechtsdeurwaarders en advocaten, en alle andere uitgaven die noodzakelijk waren omwille van het ingebreke blijven of de laattijdige betaling worden doorgerekend aan huurder.


De verhuurder is gerechtigd de verhuurder de toegang te ontzeggen, zonder bijkomende kennisgeving, indien de facturen niet betaald werden binnen betalingstermijn.


Algemeen:

De voertaal in verband met afspraken, documenten, facturen ed is Nederlands.


De gehuurde ruimtes zijn enkel te gebruiken voor professionele doeleinden. 


Hou er rekening mee dat de gedeelde bureau kan gebruikt worden door andere gebruikers terwijl huurder gebruik maakt van gespreksruimte.


Huurder is ervan bewust en ermee akkoord dat toegangsregistratie mogelijk noodzakelijk is om toegang te geven tot de gehuurde ruimtes. Mogelijks wordt deze registratie gebruikt om de uren van gebruik te controleren.


Huisdieren zijn niet toegelaten.


Er heerst een rookverbod in het volledige gebouw, de boete voor het niet naleven van dit verbod is 250 euro.


Het is ten strengste verboden illegale substanties binnen de gehuurde ruimtes te brengen, te verdelen en/of te gebruiken.


Alcoholische dranken kunnen enkel genuttigd worden na goedkeuring van verhuurder en steeds met mate en zonder overlast te veroorzaken.


Bij het verlaten van de gehuurde ruimtes doet huurder het licht uit, raam toe en deur vast (op slot draaien, niet gewoon toe trekken).


Het geluidsniveau mag nooit het niveau van een normaal gesprek overstemmen. Andere gebruikers van de coworkspace mogen niet gestoord worden.


Schade en verdwenen/ontvreemde items (diefstal) zullen verrekend worden.


Orde en netheid:

De huurder is gehouden de ruimten, gedeelde voorzieningen en apparatuur in goede staat te onderhouden en als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’ te gebruiken zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen en het bij het einde van de huur terug te geven in de staat waarin deze zich bevond bij aanvang van de huurperiode.


Het is de huurder verboden het gehuurde goed te veranderen.


Hou de ruimtes proper, door onder andere:

 • Vergaderzaal netjes achterlaten (geen afval, vuile afwas, persoonlijke spullen) voor de volgende gebruiker
 • Ieder wast af wat hij vuil gemaakt heeft
 • Toilet netjes achterlaten
 • Afval sorteren in de daarvoor voorziene afvalbakken
 • Op te kuisen als je gemorst hebt of vlekken gemaakt: er is een stofzuiger, emmer, spons, doeken, keukenrol ter beschikking


Een ongelukje kan altijd, we gaan ervan uit dat iedereen bij een beschadiging - aan het materiaal of de ruimte - dit dan ook meteen meldt. De kosten voor het herstel zijn voor de persoon die de beschadiging heeft veroorzaakt, neem dan ook een bijkomende verzekering hiervoor.

 

(Nuts)voorzieningen:

Verwarming

De ruimtes zijn voorzien van vloerverwarming. De verwarmingsketel is gedeeld met het appartement en deze staat in de inkom van het appartement. De temperatuur wordt centraal geregeld en is dan ook voor iedereen gelijk. Het is niet toegelaten de thermostaat manueel te verhogen.

 

Verlichting

De ruimtes zijn voorzien van LED-verlichting. De laatste die vertrekt doet alle lichten uit. De staanlamp die op de bureau staat gaat automatisch aan en uit met een timer. Die moet dus niet aan en uit worden gedaan, daar blijft iedereen gewoon af.

 

Verluchting

Toevoer van lucht gebeurt door de ventilatieroosters boven de ramen. Afvoer van lucht via mechanische afzuiging. De ventilator hangt tegen plafond in de berging. Die werkt automatisch, dus van het ventilatiesysteem blijft iedereen af. 

Het raam/de deur openzetten voor ventilatie hoeft dus niet, maar kan soms wel aangenaam zijn. Dit kan echter enkel als alle gebruikers hiermee akkoord zijn.

 

Water

Het warm water van de kitchenette komt van een kleine elektrische boiler onder gootsteen. Dat geeft geen eindeloos warm water. Bij normaal gebruik (een afwas) zal je nooit zonder komen te zitten.

De spoeling van het toilet gebeurt met regenwater, daardoor kan het water verkleurd zijn.

 

Zowel bij water- als elektriciteitsverbruik verwachten we dat alle huurders verspilling tegen gaan om onze impact op de natuur te beperken

 

Elektriciteit

De elektriciteitskast bevindt zich in de kast het dichtst bij het raam. Er zijn PV-panelen op het dak voorzien.

 

Elke wijziging aan de elektrische installatie is ten strengste verboden.

Elke huurder moet ervoor zorgen dat het gebruikte elektrische materiaal in overeenstemming is met de elektrische stopcontacten. De installatie en het gebruik van verlengsnoeren is verboden.


De stopcontacten binnen zijn niet voor opladen van elektrische wagen (daarvoor is er een laadpaal).

 

Internet

Verhuurder voorziet een abonnement op snel en onbeperkt draadloos internet. Verhuurder is hiervoor afhankelijk van een externe partij (vb Telenet) en kan de beschikbaarheid van de internet-verbinding niet garanderen.

Modem en aansluitingen bevinden zich in de kast het dichtst bij het raam

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van een storing (met name gebrek aan verbinding, verbindingssnelheid, enz.) of beveiligingsinbreuk die verband houdt met een onvoldoende bescherming door verhuurder van diens hardware en computernetwerk.

 

Elke huurder verbindt zich ertoe het ter beschikking gestelde netwerk niet te gebruiken om een illegale activiteit uit te voeren en de bandbreedte niet te gebruiken op een manier die de activiteit van andere medewerkers zou kunnen schaden. Onwettig of oneerlijk gebruik van de bandbreedte kan sancties tot gevolg hebben, als de daaruit voortvloeiende aanmaningen niet worden opgevolgd.

 

In het kader van het gebruik van het computernetwerk is het de huurder verboden informatie van derden te verzamelen zonder hun toestemming, een persoon te belasteren of te bedreigen, te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een dienst of een bestand, door intellectuele eigendom beschermde elementen te verspreiden zonder over de vereiste machtigingen te beschikken, een e-mail te verzenden die bedreigende, beledigende, lasterlijke of ongeoorloofde opmerkingen bevat, een virus of een ander programma over te brengen dat schadelijk is voor derden, alsook informatie of illegale inhoud te downloaden en online te zetten.

 

De huurder is als enige verantwoordelijk voor de installatie van software, browsers en antivirussoftware op diens computer en elektronische apparatuur om hen in staat te stellen het computernetwerk en het Internet op een veilige manier te gebruiken.


Gebruik maken van de gemeenschappelijke structuur:

Elke huurder is verplicht het hem toevertrouwde materiaal en de ter beschikking gestelde ruimtes, machines en apparatuur in goede staat te houden.

 

Elke huurder is verplicht de uitrusting en de machines te gebruiken volgens hun gebruikelijke gebruik en op een normale, voorzichtige en redelijke manier.

 

Het gebruik van de lokalen of apparatuur voor andere doeleinden dan professionele, ook voor persoonlijk gebruik, is verboden.

Elke onregelmatigheid in de werking van de machines en uitrusting en elk incident moet onmiddellijk gemeld worden.

 

Kitchenette

In de berging is een kitchenette voorzien:

Eetservies, koffiemachine en waterkoker, een microgolfoven en een koelkast zijn voorzien in de gemeenschappelijke kitchenette.

De koelkast kan door gebruikt worden tijdens  de huurperiode. Items in de koelkast die achter blijven na de huurperiode zullen verwijderd worden. 


Laat de kitchenette achter zoals u ze heeft gevonden. Schoteldoek, afwasmiddel en handdoeken zijn ter beschikking om alles netjes te houden. Na gebruik dient elke coworker de door hen gebruikte materialen af te wassen en terug op zijn plaats te zetten.

Er worden koffie (filters) en een selectie thee voorzien voor de coworkers.

 

Printer

De printer is NIET te gebruiken voor huurder. De printer is voorzien voor de coworkers van de gedeelde bureau


Parkeerplaats

De parkeerplaats voor bureau is te gebruiken door gebruikers en bezoeker zolang er plaats is:

 • Eerste die toekomt parkeert zo dicht mogelijk (meest praktische is achterwaarts parkeren). De volgende sluiten aan.
 • Doorgang naar garage van appartement moet ten allen tijden vrij blijven
 • De laadpaal werkt met een systeem met badge/kaart bij 50five e-mobility by Engie.
 • Er is geen stopcontact buiten (voor opladen elektrische fiets). Indien je fietsbatterij wil opladen moet deze afgenomen worden en binnen opgeladen.

 

Parkeren is enkel toegelaten tijdens gebruik van de ruimtes.


Langdurig parkeren is niet toegestaan:

Elk voertuig dat gedurende een periode van 10 dagen op een parkeerplaats van verhuurder geïmmobiliseerd achter blijft, zonder schriftelijk bewijs van toestemming van verhuurder, wordt verondersteld  achtergelaten te zijn door de eigenaar.

 

Elk voertuig dat op de parking wordt achtergelaten, kan op risico van de huurder worden gerepareerd en/of verplaatst, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige vergoeding of recht op schadevergoeding van verhuurder.

 

Het is ten strengste verboden om de parking voor enig ander gebruik te gebruiken of voorwerpen op te slaan. Verhuurder wijst alle verantwoordelijkheid af voor diefstal, vernieling, verlies of andere van genoemde voorwerpen. Elk voorwerp dat in strijd met de bepalingen van dit reglement wordt gestationeerd op de parking, zal naar goeddunken van verhuurder vernietigd, verplaatst, verkocht of op een andere manier verwijderd worden.

 

De overtreder zal de kosten vergoeden die gemaakt zijn voor de vernietiging, verwijdering enz. van de betwiste voorwerpen, naast het vergoeden van de schade die verhuurder heeft geleden ten gevolge van de overtreding.

De overtreder heeft geen recht op terugbetaling van de vernietigde/verplaatste/verkochte voorwerpen, noch op enige schadevergoeding.


Verhuurder behoudt zich het recht voor om elk voertuig dat op een parkeerplaats achtergelaten wordt, te verkopen om alle of een deel van de kosten en schade te dekken die het gevolg zijn van het achterlaten van het voertuig.

De voornoemde bepaling beperkt niet het recht van verhuurder om de volledige vergoeding te verkrijgen van de schade die voortvloeit uit het achterlaten van een voertuig op haar parking.


Persoonlijke gegevens:

De persoonsgegevens van huurder worden door verhuurder verwerkt in het kader van de overeenkomst en met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding

 

De persoonsgegevens van huurder kunnen ook verwerkt worden om u op de hoogte te houden van andere diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien huurder dit niet wil volstaat het dit mee te delen op niels@verbeelding.eu

 

Huurder kan diens gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan bestuurder Niels Verbinnen via niels@verbeelding.eu

 

De persoonsgegevens van huurder worden door verhuurder opgeslagen op server en cloud en dit gedurende de volledige looptijd van de samenwerking en de daaropvolgende 10-jaar waarin boekhoudkundige documenten moeten worden bijgehouden.

 

Huurder erkent dat verhuurder in het kader van het huren van de ruimte, de gegevens van huurder voor praktische redenen mogelijks moet doorgeven aan derden/partners (zoals andere gebruikers (coworkers) van de ruimte) voor uitvoering van de overeenkomst, en door ondertekening van deze overeenkomst gaat huurder hiermee akkoord.

 

Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan de opdrachtgever altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Meer informatie over de manier waarop verhuurder persoonsgegevens verwerkt vindt u via de ‘contact’-pagina op www.verbeelding.eu in ons algemeen beleid hieromtrent.


Verzekering:

Verhuurder verbindt zich ertoe alle verzekeringen af te sluiten waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.

 

Verhuurder gaat een brandverzekering aan en beperkte verzekering inboedel ((vast) meubilair, verlichting,…). 

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) dient door huurder afgesloten te worden, net als elke professionele verzekering die verplicht is voor de eigen diensten.


Aansprakelijkheid:

Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal. Kostbare spullen achterlaten is op eigen risico.

Huurder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen uitrusting en verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van die uitrusting.

 

Verhuurder raadt ten zeerste aan dat elke medewerker een verzekering afsluit tegen diefstal buitenshuis.

 

Op niet-exhaustieve wijze kan de medewerker de contractuele en extra-contractuele verantwoordelijkheid van verhuurder niet inroepen in geval

van :

 • Het vergeten van documenten of materiaal binnen de gehuurde ruimtes.
 • Diefstal of beschadiging door derden in het gebouw.
 • Schade, brand, waterschade, vochtigheid of andere omstandigheden die de eigenbezittingen van de medewerker treffen.


Overtreding:

Indien u zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement is mogelijks onmiddellijke verwijdering uit het gebouw tot gevolg, zonder restitutie.


In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallende het Vredegerecht van het kanton Mechelen bevoegd.


Besluit:

Gelieve de ruimtes proper te houden en heb respect voor de ruimtes, het materiaal en eventueel andere aanwezige coworkers, zodat het voor iedereen aangenaam en geconcentreerd werken is!

 

Ons huisreglement heeft de bedoeling om een aantal onderlinge afspraken te maken met de huurder.
De huurder verklaart zich akkoord met dit reglement bij het huren van de gespreksruimte.
Verhuurder behoudt zich het recht om te allen tijde het reglement aan te passen indien dit ten goede komt aan de algemene organisatie van de gedeelde ruimtes.